Mijn behandelvisie

Samenwerking met ouders – systeembenadering

Kinderen, maar ook jongeren, kunnen alleen van therapie profiteren wanneer ouders en/of andere betrokkenen meegroeien in de ontwikkeling die het kind/jongere binnen therapie doormaakt. Vaak zijn er ook zowel kenmerken van het kind (jongere) zelf,  als invloeden vanuit de omgeving waarin het kind (de jongere) opgroeit, welke de psychische klachten beïnvloeden. Therapie is daarom een proces dat je met elkaar aan gaat. We noemen dit ook wel een systeembenadering.

Dit betekent bij kinderen dat ouders / verzorgers betrokken worden bij de behandeling, binnen de grenzen en veiligheid van het kind. Dat gebeurt in de vorm van ouderbegeleiding en/of gezamenlijke gesprekken met ouders en kind. Soms is het ook zinvol om in overleg andere gezinsleden of school bij de behandeling te betrekken.

Bij oudere tieners en jongeren ligt dit iets anders. Vanaf 16 jaar heeft een jongere, bij wet geregeld, de regie over zijn/haar behandeling. Bij hen wordt in onderling overleg bepaald in hoeverre het belangrijk is om ouders bij de behandeling te betrekken. Vaak blijkt dit wel ook gewenst te zijn, maar alles in overleg met tiener/jongere zelf. Immers hij/zij is mijn cliënt.

Transparant

Indien mogelijk behandel ik zo kort en klachtgericht mogelijk. Maar soms is het nodig, en voor de lange termijn effectiever, om meer onderliggende emotionele processen te behandelen. Daarbij vind ik het belangrijk dat het behandelproces en de behandeldoelen voor betrokkenen helder blijven. Dat iedereen weet waar we naar toe werken en op welke manier. Maar ook dat kind / jongere en ouders weten waarom en met wie,  welke zaken besproken worden. Met toestemming van hun kant. In de psychologie noemen we dat ‘transparant’ werken.

Doelgericht en effectief

Voordat de ‘daadwerkelijke’ behandeling start worden eerst de psychische klachten en mogelijke oorzakelijke en beïnvloedende factoren zo goed mogelijk in kaart gebracht. Een goede probleemanalyse (casusconceptualisatie) is belangrijk om doelgericht en effectief te kunnen behandelen.  Soms is uitgebreidere diagnostiek nodig op gebied van intelligentie, neuro-psychologisch functioneren, sociaal-emotioneel functioneren, en/of persoonlijkheidsontwikkeling. Vanuit de probleemanalyse en/of gegevens uit diagnostiek kan in overleg met kind/jongere en/of ouders een gericht behandelplan vastgesteld worden.