Privacy beleid en beroepscode

Privacy beleid, beroepscode en meldingsplicht

Als vrijgevestigd psychotherapeut / GZ-psycholoog hanteer ik het privacy beleid zoals door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen (LVVP) aanbevolen.  In het kader van de hulpverlening worden gegevens vastgelegd.  Die gegevens zijn afkomstig van de cliënten zelf, maar ook van anderen, zoals bijvoorbeeld de ouders in geval van jeugdigen of van andere zorg professionals. Het vastleggen van bepaalde gegevens is noodzakelijk om het beroep psychotherapeut / GZ-psycholoog goed te kunnen uitvoeren en verantwoorde hulp te kunnen leveren. Het opslaan van gegevens van de cliënt in een dossier is ook verplicht op grond van de wetgeving.

Ik volg de beroepscodes van gz-psychologen en psychotherapeuten volgens de wet BIG. Als psychotherapeut / GZ-psycholoog heb ik een wettelijk beroepsgeheim. Deze geheimhouding kan slechts in enkele gevallen doorbroken worden. Namelijk wanneer de cliënt zelf (16 jaar of ouder) of ouders van de cliënt (< 16 jaar) toestemming geeft voor het verstrekken van informatie. Tevens mag de geheimhouding doorbroken worden wanneer de therapeut zelf, de cliënt of een ander in de omgeving van de cliënt gevaar loopt.

Psychotherapeuten / GZ-psychologen hebben geen toestemming nodig om overleg te plegen met collega’s met betrekking tot cliënten. Vanzelfsprekend hebben deze collega’s ook geheimhoudingsplicht. Daarnaast moet de psychotherapeut / GZ-psycholoog op basis van de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet enkele gegevens van cliënten aanleveren bij de gemeente, de zorgverzekeraar, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en/of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de behandeling van cliënten >18 jaar in de GGZ is het mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar en NZa, door gebruik te maken van de Privacyregeling GGZ. De privacyverklaring is hier te vinden en dient ingevuld te worden samen met de hulpverlener.

Meldcode huiselijk geweld en/of kindermishandeling
In geval van vermoeden van huiselijke geweld en/of kindermishandeling ben ik wettelijk verplicht te werken met een meldcode en indien nodig een melding te doen bij Veilig Thuis . Hiervoor maak ik gebruik van het door de LVVP geschreven stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Dossier
De beroepscode voor psychotherapeuten en GZ-psychologen (LVVP beroepscode) schrijft voor dat de psychotherapeut / GZ-psycholoog zodanige aantekeningen van zijn behandeling en verrichte onderzoeken dient bij te houden, dat hij/zij de voortgang van de behandeling op adequate wijze kan waarborgen en dat hij/zij, zo nodig, rekenschap over de behandeling kan afleggen. Om die reden dienen deze gegevens bewaard te worden voor tenminste 20 jaar vanaf het moment van afsluiten van de behandeling. Het dossier bevat gegevens die afkomstig kunnen zijn van de cliënt zelf, maar ook bijvoorbeeld van eventuele andere behandelaren of ouders, wanneer het kinderen of jongeren betreft.

Er zijn verder meerdere wetten waaraan een psychotherapeut zich dient te houden:

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens. Patiënten hebben recht op een veilige verwerking van deze gegevens, ze hebben recht om te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en ze mogen beslissen daar wel of niet mee akkoord te gaan. Ten slotte hebben ze recht op  inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft.

​De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Deze wet is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. Het is een Europese verordening die regels stelt voor het verwerken van persoonsgegevens. In Nederland vervangt de AVG de Wpb.
Hier vindt u de privacystatement Reineke Wiegman

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
Waar de Wpb een algemene wet is in Nederland, is de WGBO meer specifiek voor alle zorgverlening. De WGBO geldt aan aanvulling en concretisering van de Wpb. De WGBO regelt de juridische relatie tussen patiënt en hulpverlener. Zo regelt het onder meer het recht van de patiënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

De Wet BIG
Het beroep psychotherapeut is een wettelijk geregeld beroep. Dat betekent dat alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register de desbetreffende beroepstitel mogen voeren. De Wet BIG is hiermee een verdere concretisering en aanvulling van de Wpb en de WGBO.

De Wet Meldplicht Datalekken  
Een datalek is het vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. De wet houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. In bepaalde gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

De Jeugdwet voor kinderen en jongeren < 18 jaar
In de wet staat dat gemeenten voorzien in het organiseren van de nodige hulp en zorg voor kinderen en jeugdigen, waaronder de basis- en gespecialiseerde GGZ. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.