Vragenlijst ROM en cliënttevredenheid

Om in aanmerking te komen voor contracten met zorgverzekeraars en gemeenten, dient een behandelaar effectmetingen te doen en cliënttevredenheid te meten. Dit wordt Routine Outcome Monitoring genoemd, oftewel ROM. Bij alle behandelingen wordt een klachtenmeting gedaan bij start en afsluiting. Bij langer durende behandelingen vindt vaak nog een tussentijdse meting plaats. Dit om het verloop van de klachten gedurende de behandeling in beeld te brengen.  De cliënttevredenheid wordt gedurende de behandeling kwalitatief besproken en aan het eind van de behandeling geëvalueerd met een cliënttevredenheid-vragenlijst (CQi). Bij kinderen < 12 jaar wordt aan ouders gevraagd deze in te vullen. Bij kinderen en jongeren tussen 12-16 jaar in principe aan zowel kind als ouders. Bij jongeren vanaf 16 jaar alleen aan de jongere zelf.

De metingen worden online gedaan via het cliëntportal van het Electronisch Patiënten Dossier Praktijkdata. Voor het afsluiten van contracten kan de gemeente of een zorgverzekeraar aan een behandelaar vragen te bewijzen of er voldoende aan effectmeting is gedaan. De gemeenten en zorgverzekeraar krijgen dan geen inhoudelijke gegevens, alleen een overzicht dat er ROM-vragenlijsten zijn ingevuld en gemiddelde cliënttevredenheid scores.

Naast het primaire doel van ROM, de ondersteuning van de behandeling, kunnen de ROM-data gebruikt worden om onderlinge vergelijking tussen zorgaanbieders, oftewel benchmarken, mogelijk te maken. Ook dit wordt wettelijk verplicht gesteld als vorm van kwaliteitsverbetering. Bij de verwerking van de ROM-data is het uitgangspunt dat cliëntgegevens veilig zijn. Met andere woorden: de data mogen niet herleidbaar zijn naar een individuele cliënt.