Tarieven

Contracten met gemeenten en zorgverzekeraars – volledige vergoeding

Voor 2017 en 2018 heb ik als BIG geregistreerd psychotherapeut / GZ-psycholoog met alle gemeenten in Twente (voor jeugd < 18 jaar) en vrijwel alle zorgverzekeraars  (voor jong volwassenen van 18 jaar en ouder) een contract af kunnen sluiten voor zowel specialistische GGZ als basis GGZ.

Vanaf 1 januari 2015 valt de GGZ voor jeugd < 18 jaar onder de jeugdzorg en wordt als zodanig volledig vergoed door de gemeente waar de cliënt woont.  Om voor vergoeding in aanmerking te komen is wel een verwijzing van de huisarts of het zorgteam jeugd van de gemeente nodig. Na het eerste contact ben ik verplicht een zorgtoewijzing bij de gemeente aan te vragen waarna er, bij verwijzing door de huisarts of zorgteam, volgens wettelijke afspraken zonder meer een beschikking wordt afgegeven. Op grond van die beschikking kan ik aan het einde van de behandeling (of jaarlijks) deze rechtstreeks declareren bij de gemeente.

GGZ vanaf 18 jaar valt  onder de zorgverzekeringswet en vanaf die leeftijd wordt de behandeling vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering volledig vergoed. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is wel een verwijzing van de huisarts nodig. Aan het einde van de behandeling (of jaarlijks) declareer ik de behandeling rechtstreeks bij de betreffende zorgverzekeraar. Jongeren > 18 jaar betalen bij hun zorgverzekering wel jaarlijks het wettelijk verplichte standaard eigen risico (minimaal € 385,00 ).

De zorgkoepels waarmee ik een contract heb afgesloten zijn:
Menzis, VGZ, Zilveren kruis / Achmea, Multizorg, DSW en de Friesland. Bij deze koepels declareer ik de behandeling rechtstreeks. U kunt bij uw zorgverzekering informeren onder welke koepel deze valt.

Alleen bij CZ heb ik geen contract. Cliënten met een zorgverzekering bij CZ krijgen van mij een rekening. Voor zowel de basis GGZ als de specialistische GGZ hanteer ik daarvoor in mijn praktijk 95% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor 2017 en 2018. Met een restitutie zorgverzekering kunt u de rekening vervolgens zelf bij CZ declareren en volledig vergoed krijgen. Zonder restitutie zorgverzekering krijgt u plm. 60 % vergoed. Via deze links kunt u de tarieven voor de basis GGZ in 2018 vinden  en voor de specialistische GGZ.

 

Kosten bij niet verschijnen zonder tijdige afmelding

Het kan altijd een keer gebeuren dat u een afspraak om redenen  moet afzeggen. Ik verzoek u dit zo tijdig mogelijk te doen. In mijn drukke agenda kan ik de tijd dan zinvol invullen, bijvoorbeeld een andere cliënt uitnodigen. Helaas geldt ook in een praktijk voor psychotherapie ‘tijd is geld’.  Zogenaamde ‘ no-shows’  worden door de gemeente en zorgverzekering niet vergoed. Bij afzegging < 24 uur voor de afspraak, zonder geldige reden, ben ik daarom genoodzaakt om administratiekosten in rekening te brengen. Dit geldt ook voor niet verschijnen zonder afmelding.

Administratiekosten bij no-show                                   € 15,00

N.B. U krijgt hiervoor een aparte factuur. Deze dient u zelf te betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente ingediend worden.

 

Tarief bij eigen bekostiging

Soms willen ouders een onderzoek en behandeling liever zelf bekostigen, Er is dan geen indicatie en verwijzing van huisarts of gemeente nodig.
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is voor zowel basis GGZ als specialistische GGZ 95% van de door de NZA vastgestelde maximumtarieven voor 2018. Via deze links kunt u de tarieven voor de basis GGZ in 2018 vinden  en voor de specialistische GGZ. U ontvangt van mij aan het eind van de behandeling een rekening die u vervolgens niet kunt declareren bij uw zorgverzekering. Ik hanteer de onder deze link beschreven betalingsvoorwaarden

 

Tarief Overig (zorg) product / consult

Soms is er slechts behoefte aan 1 of meerdere consultatieve gesprekken. Bij kinderen en jongeren < 18 jaar kan ik hiervoor een zorgtoewijzing aanvragen zodat deze gesprekken vaak vergoed worden. Indien u geen melding bij de gemeente wenst kunt u deze consultatieve gesprekken ook zelf bekostigen. Bij jongeren van 18 jaar en ouder worden consultatieve gesprekken in het basispakket niet vergoed en zult u ze derhalve zelf moeten bekostigen. Het maximum OZPtarief voor de prestatie ‘niet basispakket consult’ is door de NZA voor 2018 vastgesteld op € 98,00 per sessie (45 minuten). Het tarief in mijn praktijk is 97% van dit maximumtarief, namelijk € 95,00 Voor het schrijven van een verslag en contact met derden vraag ik € 80,00 per uur. Ik hanteer de onder deze link beschreven betalingsvoorwaarden

 

Verschil tussen de bekostiging van specialistische GGZ en basis GGZ 

Binnen de specialistische GGZ mag zowel diagnostiek (uitgebreide probleemanalyse) als psychotherapeutische behandeling plaatsvinden. Specialistische GGZ wordt geïndiceerd bij de wat complexere problematiek. De psychotherapeut mag het aantal sessies inzetten dat daarvoor nodig is.  Er is geen maximum aantal minuten aan verbonden.

Soms verwijst de gemeente of huisarts voor basis GGZ. De jeugdregisseur of huisarts schat dan in dat er geen specialistische diagnostiek of psychotherapie nodig is, maar dat enkele gesprekken/sessies voldoende zijn om verder te kunnen.  Basis GGZ wordt eveneens volledig vergoed door gemeente of zorgverzekering. Voor basis GGZ mogen tussen 200 – 800 minuten ingezet worden, inclusief probleemanalyse, verslaglegging en andere overleg/administratieve tijd. Dat betekent maximaal zo’n  10 sessies (face tot face contacten). Indien nodig kan een tweede traject ingezet worden, maar daarvoor is opnieuw een indicatie van huisarts of jeugdregisseur nodig.

Om in aanmerking te komen voor zowel vergoedde specialistische- of basis GGZ moet er, zo is wettelijk vastgesteld,  sprake zijn van een (vermoeden van) een diagnose uit de DSM IV classificatie. Dit is een classificatiesysteem dat gebruikt wordt binnen de GGZ.  Voorbeelden daarvan zijn: angst- en stemmingsproblematiek, ontwikkelingsstoornis als ADHD of PDD-nos, dwangklachten, posttraumatische stress-stoornis, persoonlijkheidsproblematiek, e.d.  Bij veel psychische klachten is hiervan achterliggend sprake en kunnen we een dergelijke werkdiagnose stellen.